ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Guilin University of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Guilin University of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพูดคุยและหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาจีน ทั้งนี้ร่วมด้วย Prof. Dr.Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read more

เจรจาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน The Westsides Schools กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

         ต้อนรับ Mrs. Christie Berkey ผู้อำนวยการโรงเรียน The Westside Schools และ Ms. Gabrielle Marshall ตำแหน่ง Developer of the Global Education Curriculum

Read more