ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Guilin University of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Guilin University of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพูดคุยและหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาจีน ทั้งนี้ร่วมด้วย Prof. Dr.Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *