About

        กองวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อ ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายความมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กร และแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นสากลในการดำเนินพันธกิจต่างๆ ทั้งการจัดการการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีความเข้มแข็ง และยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม

กองวิเทศสัมพันธ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความกระชับและคล่องตัว โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นต้นแบบของความเป็นเลิศในงานให้บริการด้านวิเทศสัมพันธ์ และยังทุ่มเทกำลังในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้พร้อมรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ และการยกระดับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานค่านิยม “WELCOME” เพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการทุกระดับ

W = Worthiness การมุ่งเน้นความคุ้มค่าของการดำเนินงาน
และการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ
E = Electronical Oriented การทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความรวดเร็วและตรวจสอบได้
L = Leading การเป็นผู้นำในการให้บริการ ด้วยความเป็นเอกภาพ 
และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันของบุคลากร
C = Credibility ความเชื่อถือได้ในการให้บริการ และมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าเชื่อถือ
O = Omniscience ความรู้รอบครอบคลุมในสิ่งที่ให้บริการ 
และความถูกต้องในงานบริการ
M = Mobility การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลได้ และความยืดหยุ่นในการให้บริการ
E = Effectiveness ประสิทธิผลของงาน อันเกิดจากการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ

Location


International Relations Division

  • Suan Dusit University 295 Nakhon Ratchasima Road Dusit Bangkok 10300 Thailand
  • IRO: Room#237 Tel. 02-2445348 Fax 02-2445348
  • AIS & ISO: Room#235 Tel. 02-2445354 Fax 02-2445354
  • interaffairsdu@hotmail.co.th