About

         กองวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้การกำกับการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อ ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายความมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กร และแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นสากลในการดำเนินพันธกิจต่างๆ ทั้งการจัดการการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจและสนองต่อนโยบายตามที่ผู้บริหารระดับสูง ได้มอบหมายไว้ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานค่านิยม “WELCOME” เพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการทุกระดับ และยังทุ่มเทกำลังในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านให้พร้อมรองรับต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการยกระดับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นอกจากนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความกระชับและคล่องตัว และมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นต้นแบบของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในงานให้บริการด้านวิเทศสัมพันธ์

 • W = Worthiness การมุ่งเน้นความคุ้มค่าของการดำเนินงาน และการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ
 • E = Electronical Oriented การทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วและตรวจสอบได้
 • L = Leading การเป็นผู้นำในการให้บริการ ด้วยความเป็นเอกภาพและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันของบุคลากร
 • C = Credibility ความเชื่อถือได้ในการให้บริการ และมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าเชื่อถือ
 • O = Omniscience ความรู้รอบครอบคลุมในสิ่งที่ให้บริการ และความถูกต้องในงานบริการ
 • M = Mobility การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลได้ และความยืดหยุ่นในการให้บริการ
 • E = Effectiveness ประสิทธิผลของงาน อันเกิดจากการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ

Location

International Relations Division Office

 • Address : Building 2 , Room 237 SuanDusit University 295 Nakhon Ratchasima Rd. Dusit Bangkok 10300 Thailand
 • Telphone : +66(0) 2-244-5348
 • Facsimile : +66(0) 2-244-5348
 • E-mail : Send Mail