Muslim Student Club Suan Dusit

“ล่าฝัน สร้างเรื่องราว ปี 2” ตอน “อิสลาม ความฝัน ตัวตน”

             กิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “ล่าฝัน สร้างเรื่องราว ปี 2” ตอน “อิสลาม ความฝัน ตัวตน” จัดขึ้นโดย กองวิเทศสัมพันธ์และชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักเขียนรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับหน่วยงานมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3

   กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดอัลญีฮาร์ด ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  

โครงการปันรอยยิ้มให้น้องสู่ปีที่ 10

   เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซี่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยชมรมมุสลิมสวนดุสิต ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาและกิจกรรมกีฬาร่วมกับเด็กๆ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ณ มูลนิธิอัลเกาษัร อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม MSDU    ปลูกป่า สร้างจิตสำนึก

            กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดกิจกรรม “MSDU ปลูกป่า สร้างจิตสำนึก” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

     กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 16                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 16 ทั้งนี้       ได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ    ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

           โครงการ         รอมฎอนสัมพันธ์ 

           ชมรมนักศึกษามุสลิมร่วม กับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 15  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารร่วมเป็นเกียรติในงาน ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา  พี่น้องมุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน  

โครงการแลป่า พาไปปลูก ลูกน้อมนำทำตามพระราชดำริ

    กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม จัดโครงการแลป่า พาไปปลูก ลูกน้อมนำทำตามราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออกจังหวัดสมุทรสาคร

ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี

    ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี จ.ปัตตานี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

   กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ ตำบลด่านชุมพล      อ. บ่อไร จ.ตราด

จัดโครงการปันรอยยิ้มให้น้องสู่ปีที่ 9

   เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซี่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยชมรมมุสลิมสวนดุสิต ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาการกีฬาสีร่วมกับเด็กๆ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ณ มูลนิธิอันศอร อ.องครักษ์ จ.นครนายก

โครงกรค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความ     หลาหลายของวัฒนธรรม ในอาเซียน ครั้งที่ 1 

    กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดกิจกรรมคายอาสา โดยมีการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ อาคารเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และผู้ปกครอง ณ จังหวัดจันทบุรี

รอมฎอนสัมพันธ์

        ดำเนินโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ