Muslim Student Club Suan Dusit

กิจกรรมปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนอิสลามศาสนสัมพันธ์ (มัสยิดอัล – อาลาวีย์บ้านม้าล่าง) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร“ล่าฝัน สร้างเรื่องราว ปี 2” ตอน “อิสลาม ความฝัน ตัวตน”

             กิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “ล่าฝัน สร้างเรื่องราว ปี 2” ตอน “อิสลาม ความฝัน ตัวตน” จัดขึ้นโดย กองวิเทศสัมพันธ์และชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักเขียนรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับหน่วยงานมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_1.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_24.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_17.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_38.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_32.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_28.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_10.มุสลิมและหน่วยงานภ
กองวิเทศฯร่วกับชมรมนศ_57.มุสลิมและหน่วยงานภ

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3

   กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดอัลญีฮาร์ด ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  

_181219_0049
_181219_0110
_181219_0141
_181219_0260
_181219_0284
25611218 #1_181219_0088
_181219_0425

โครงการปันรอยยิ้มให้น้องสู่ปีที่ 10

   เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซี่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยชมรมมุสลิมสวนดุสิต ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาและกิจกรรมกีฬาร่วมกับเด็กๆ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ณ มูลนิธิอัลเกาษัร อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ปันรอยยิ้ม EP.จบ_181009_0119
ปันรอยยิ้ม EP.จบ_181008_0089
43561604_1922540514708119_8872268905767239680_n
43467062_290900304860407_282908374801055744_n
ปันรอยยิ้ม10 EP.5_181008_0121
ปันรอยยิ้ม10 EP.5_181008_0166

กิจกรรม MSDU    ปลูกป่า สร้างจิตสำนึก

            กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดกิจกรรม “MSDU ปลูกป่า สร้างจิตสำนึก” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ปลูกป่า@บางปู_190306_0262
ปลูกป่า@บางปู_190306_0244
S__18374733
ปลูกป่า@บางปู_190306_0223
#MSDU_190226_0080
#MSDU_190306_0064
#MSDU_190306_0084
S__18374739
MSDUไปปลูกป่าที่บางปู_190306_0325

 

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

     กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 16                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 16 ทั้งนี้       ได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ    ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0020
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0018
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0009_0
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0022
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0086
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0007
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0040
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0093
งานรอมฎอนสัมพันธ์_190529_0099

           โครงการ         รอมฎอนสัมพันธ์ 

           ชมรมนักศึกษามุสลิมร่วม กับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 15  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารร่วมเป็นเกียรติในงาน ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา  พี่น้องมุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน  

1
3
IMG_2502_resize
4
5
IMG_2571_resize
IMG_2634_resize
IMG_2665_resize
IMG_2647_resize

โครงการแลป่า พาไปปลูก ลูกน้อมนำทำตามพระราชดำริ

    กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม จัดโครงการแลป่า พาไปปลูก ลูกน้อมนำทำตามราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออกจังหวัดสมุทรสาคร

20180304_180305_0107
20180304_180305_0103
20180304_180305_0128
20180304_180305_0001
20180304_180305_0071
20180304_180305_0181
ti
20180304_180305_0164
20180304_180305_0143

ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี

    ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี จ.ปัตตานี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

   กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ ตำบลด่านชุมพล      อ. บ่อไร จ.ตราด

จัดโครงการปันรอยยิ้มให้น้องสู่ปีที่ 9

   เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซี่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยชมรมมุสลิมสวนดุสิต ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาการกีฬาสีร่วมกับเด็กๆ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ณ มูลนิธิอันศอร อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ปันรอยยิ้ม_171009_0080
ปันรอยยิ้ม_171009_0074_0
ปันรอยยิ้ม_171009_0042
25601007_171009_0362
25601007_171009_0361
ปันรอยยิ้ม_171009_0069_0
25601007_171008_0472
25601007_171008_0472
25601008_171008_0003
25601008_171008_0001
ปันรอยยิ้ม_171009_0020_0
25601008_171008_0002
25601007_171008_0472
ปันรอยยิ้ม_171009_0014
25601008_171008_0015
25601008_171008_0019
25601008_171008_0013
25601007_171008_0555
ปันรอยยิ้ม_171009_0059
ปันรอยยิ้ม_171009_0019

โครงกรค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความ     หลาหลายของวัฒนธรรม ในอาเซียน ครั้งที่ 1 

    กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต จัดกิจกรรมคายอาสา โดยมีการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ อาคารเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และผู้ปกครอง ณ จังหวัดจันทบุรี

รอมฎอนสัมพันธ์

        ดำเนินโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

FIFTHFLOUR.png
ECOCODE.png
BOLEIR.png